Euphrasia rostkoviana » (6/9)

04.09.2014, Gingins, CH