Euphrasia rostkoviana » (7/9)

04.09.2014, Gingins, CH