Euphrasia rostkoviana » (8/9)

04.09.2014, Gingins, CH