Euphrasia rostkoviana » (9/9)

04.09.2014, Gingins, CH